Jiří Bok

Born: June 11, 1947, Havlíčkův Brod

Fields of interest and research experience:

Numerické výpočty

Programování

Řízení experimentu a sběr dat


Curiculum vitae:

Vzdělání:

1965–70 studium Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

1970 státní zkouška a obhájení diplomové práce “Studium termostimulovaných jevů v chalkogenidech kadmia”, vedoucí E. Klier

1979 obhajoba kandidátské disertační práce “Konstrukce aparatury pro ultrafialovou fotoelektronovou spektroskopii”, školitel V. Prosser

1994 obhajoba habilitační práce “Optimalizace fyzikálního experimentu aplikací metod počítačové fyziky” na Univerzitě Karlově v Praze

Průběh zaměstnání:

od roku 1971 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze