Pavel Lipavský

Narozen: 17. května 1956, Prague

Odborné zájmy:

Obecně teoretická fyzika systémů mnoha částic

Témata z oblasti transportu elektronů v polovodičích:

transport v silném poli; mezoskopický transport; hluboké příměsi; vrstevnaté struktury

Témata z oblasti jaderné hmoty:

simulace reakcí těžkých iontů; gigantická rezonance

Témata z oblasti supravodivosti:

vnitřní elektrická pole; mikroskopická teorie; nerovnovážná teorie Ginzburga a Landaua


Odborný životopis:

Vzdělání:

1975–80 studium Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze

1980 státní zkouška a obhájení diplomové práce Nelineární interakce vln s plasmatem, školitel L. Krlín

1987 obhajoba kandidátské disertační práce Použití nerovnovážných Greenových funkcí v teorii nelineárního transportu v pevných látkách, školitel B. Velický

2007 obhajoba habilitační práce Transportní rovnice Boltzmannova typu na Universitě Karlově v Praze

2013 jmenován profesorem pro obor fyzika - teoretická fyzika

Průběh zaměstnání:

od roku 1980 do 2011 Fyzikální ústav Akademie věd

od roku 1988 do 1990 The Ohio State University (postdok)

od roku 2003 do dnes Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze