RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.

  • Room: F 217, 2. patro, Ke Karlovu 5, Praha 2
  • Phone: +420 221 911 314