Výzkum

Studium optické a magnetooptické odezvy materiálů a nanostruktur

Optika polarizovaného světla je základem pro výzkum optické a magnetooptické odezvy studovaných planárních struktur. Zabýváme se elektromagnetickou optickou teorií a experimentálními metodami měření optických a magnetooptických vlastností složitých struktur.

Optické určování geometrických profilů- optická skaterometrie

Studium litografické výroby pomocí optické nebo magnetooptické spektroskopie: ze změřeného optického spektra se pomocí optických simulací určí geometrické parametry periodické struktury.

Dynamika magnetických domén a vortexů

Studium přepínání a dynamických excitací rozložení spinu v magnetických mikro- a nano-strukturách.

Magnetické vrstvy a struktury

Scintilátory

Studium scintilačních materiálů, které proměňují dopadající foton vysokoenergetického záření nebo energii dopadající částice na skupinu fotonů z oblasti ultrafialového nebo viditelného záření, které je pak možno detekovat fotonásobiči nebo fotodiodami.

Oblast použití je predevším v lékařství (pozitronová emisní tomografie PET, počítačová tomografie CT), průmysle (defektoskopie, geologie, radioastronomie) a ve fyzice vysokých energií (CERN - LHC Collider).

Epitaxní vrstvy

Studium technologie a přípravy tenkých epitaxních vrstev pomocí kapalní epitaxe.

vzorka