doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.

  • Room: F 228, 2. patro, Ke Karlovu 5, Praha 2
  • Phone: +420 224 921 329