prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc.

  • Room: F 208, 2. patro, Ke Karlovu 5, Praha 2
  • Phone: +420 221 911 327