Kationické metaloporfyriny jako sekvenční, strukturní a konformační sondy nukleových kyselin

Author: Mgr. Jiří Lísal, Ph.D.
Supervisor: Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Consultants:
Type: Master

Abstract: None

Keywords: None