FOTO

Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.

Narozen: 5. prosince 1960, Lipany nad Torysou (Slovensko)
  • Pracoviště: Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
  • Místnost: F 186, 1. suterén
  • Telefon: +420 221 911 471
  • Fax: +420 224 922 797

Odborné zájmy:

  • Studium strukturních a fyzikálně–chemických vlastností biologicky významných molekul a makromolekul a jejich komplexů pomocí metod optické spektroskopie.
  • Metody optické spektroskopie. Speciální techniky Ramanova rozptylu, rezonanční Ramanova spektroskopie, povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS), Ramanova mikrospektroskopie.
  • Výstavba optických a spektroskopických aparatur pro výzkumné i pro praktické aplikace.
  • Aplikace vícerozměrných statistických metod pro analýzu spektroskopických dat.
  • Optická pyrometrie.

Dlouhodobé zahraniční pobyty:

2001‐2004 Opakované pracovní stáže v Rutherford-Appleton Laboratory, Didcot, Velká Británie.
1997‐2001 Opakované pracovní pobyty na Institute for Molecular Sciences, Okazaki, Japonsko.
1996‐2007 Pravidelné pracovní pobyty na Université P. & M. Curie, Paříž, Francie.
1994‐1995 Roční postdoktorandský pobyt na Institut Curie, Paříž, Francie
1990‐1991 Roční studijní pobyt na Institut Curie, Paříž, Francie

Odborný životopis:

2002‐ Docent, MFF UK, Praha
2001 Habilitace v oboru biofyzika a chemická fyzika, MFF UK, Praha
1997‐2002 Odborný asistent, Fyzikální ústav, MFF UK, Praha
1996‐1997 Disertace: Studium interakcí nukleových kyselin s některými vybranými kationty pomocí Ramanovy spektroskopie.
1995‐1996 Vědecký pracovník, Fyzikální ústav, MFF UK, Praha
1995 Disertace: Studium interakcí nukleových kyselin s některými vybranými kationty pomocí Ramanovy spektroskopie.
1987‐1991 Interní aspirantura, MFF UK, Praha
1980‐1985 Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha; obor fyzika, specializace biofyzika