Courses:

 • Seminar for Ph.D. Students - Structure and Spectroscopy of Biomolecules
  Code: NBCM300
  Range in summer semester: 0/2 Z
  Range in winter semester: 0/2 Z
  Note: předmět lze zapsat opakovaně

 • Practical Course in Experimental Methods of Biophysics and Chemical Physics II
  Code: NBCM103
  Range in summer semester: 0/5 KZ
  Annotation: Practicum of experimental methods of biophysics and chemical physics
  Note: jedna úloha v praktiku

 • Syntetické problémy kvantové teorie
  Code: NFPL003
  Range in summer semester: 2/0 Z
  Annotation: Ve spolupráci a podle zájmu posluchačů jsou probírána především problémová témata kvantové teorie jako příprava na SZZ či státní doktorandskou zkoušku.

 • Proseminar of Quantum Chemistry
  Code: NBCM351
  Range in summer semester: 1/2 Z
  Range in winter semester: 1/2 Z
  Annotation: Proseminář je určen k praktickému seznámení se základy kvantově chemických výpočtů. Vhodné pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia se znalostmi na úrovni kurzu Úvod do kvantové mechaniky (NOFY027). Zvláště vhodné jako doplněk k přednášce Kvantová teorie molekul (NBCM039).

 • Chiroptic spectroscopy
  Code: NBCM156
  Range in summer semester: 2/0 Zk
  Annotation: Přednášky shrnují teorii a experimentální metody chiroptických spektroskopií a jejich aplikace.

 • Kvantová teorie I - Practicals
  Code: NBCM110
  Range in winter semester: 4/2 Zk/Z
  Annotation: Přednáška navazuje na NOFY027 Úvod do kvantové mechaniky. Formální schema kvantové teorie. Moment hybnosti. Přibližné metody - variační a poruchová metoda. Struktura atomových spekter. Problém více částic. Základy kvantové elektrodynamiky (nerelativistická teorie). Základy teorie rozptylu.

 • Kvantová mechanika pro chemiky - Practicals
  Code: NFOE022
  Range in summer semester: 0/2 Z
  Annotation: Cvičení je určeno pouze pro studenty předmětu NFOE004, slouží k prohloubení znalostí a zlepšení jejich výpočetní zdatnosti.
  Cvičení LS 2014/2015

 • Úvod do kvantové mechaniky - Practicals
  Code: NOFY027
  Range in summer semester: 2/2 Zk/Z
  Annotation: Úvodní přednáška z kvantové mechaniky. Přednáška je určena pro posluchače 2. ročníku bakalářského studijního programu Fyzika.

 • Kvantová teorie molekul - Practicals
  Code: NBCM039
  Range in summer semester: 3/2 Zk/Z
  Annotation: Bornova-Oppenheimerova a adiabatická aproximace. Hückelova metoda. Hartreeho, Hartreeho-Fockovy a Roothaanovy rovnice. Semiempirické a ab initio metody kvantové chemie. Korelační energie. Symetrie. Mezimolekulární interakce. Polarizovatelnost. Kmity molekul. Chemická reaktivita. Vhodné pro studenty magisterského a doktorského studia.