FOTO

RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD.

Narozen: 8. října 1974, Praha
 • Pracoviště: Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
 • Místnost: F 184, 1. suterén
 • Telefon: +420 221 911 472
 • Fax: +420 224 922 797

Odborné zájmy:

 • Využití optické spektroskopie v biofyzice (Ramanova spektroskopie a mikroskopie, Ramanova optická aktivita, infračervená spektroskopie, UV-VIS spektroskopie, cirkulární dichroismus).
 • Studium struktury proteinů a jejich interakcí s ligandy či nukleovými kyselinami pomocí metod optické spektroskopie.
 • Studium sacharidů a glykoproteinů pomocí pomocí metod vibrační spektroskopie.
 • Aplikace vibrační spektroskopie v medicínské diagnostice.
 • Kalorimetrie proteinů.
 • Počítačové modelování proteinů a jejich interakcí s ligandy.
 • Užití metod multidimenzionální statistiky v optické spektroskopii.
 • Studium struktury a fyzikálně–chemických vlastností modifikovaných nukleotidů pomocí metod optické spektroskopie.
 • Kvantově–mechanické výpočty nukleotidů a jejich modifikací pomocí programů Gaussian .
 • Programování v prostředí MATLAB .
 • Autor a spoluautor 22 článků v impaktovaných časopisech, 84 konferenčních příspěvků (včetně 7 přednášek, 4 zvaných přednášek a jedné plenární přednášky), více než 200 popularizačních článků
 • Spolueditor sborníku evropské konference 9th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules.
 • Šéfredaktor populárně-naučného časopisu, popularizujícího převážně astronomii a astrofyziku, Astropis .

Odborný životopis:

 • Cena v soutěži Spektroskopické společnosti Jana Marca Marci za nejlepší diplomovou práci v oblasti spektroskopie za rok 1998.
 • Cena rektora Univerzity Karlovy podporovaná deníkem Mladá Fronta Dnes udělená při příležitosti zakončení oslav 650. výročí Univerzity v roce 1999 za zcela mimořádné studijní a vědecké výsledky.
 • Cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za nejlepší vědeckou práci ve fyzice za rok 2003.
 • Cena v soutěži Spektroskopické společnosti Jana Marca Marci za nejlepší původní publikovanou práci v oblasti spektroskopie za rok 2004.
2004‐ Odborný asistent, Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze
2002‐2004 Vědecký pracovník, Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze; Vědecký pracovník, Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze .
1999‐03 Vědecký pracovník, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky .
1998‐04 Ph.D., Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Matematicko–fyzikální fakulta University Karlovy.
1997 Účast na 6. ročníku mezinárodní letní školy “Summer School on Vibrational Spectroscopy in Biophysics and Biochemistry” pořádané Fyzikálním ústavem Karlovy University v Praze.
1993‐98 Mgr., Fyzika molekulárních a biologických systémů, Matematicko–fyzikální fakulta University Karlovy. Diplomová práce na téma: “Studium strukturních a fyzikálně–chemických vlastností nových acyklických analogů nukleotidů – potenciálních terminátorů virové DNA transkripce”.
1989‐93 Studium na pražském gymnáziu Nad alejí zakončené v roce 1993 maturitou s vyznamenáním.

Obhájené práce: