Optical and magneto-optical studies of ferrimagnetic garnets for photonic and spintronic applications

Author: RNDr. Lukáš Beran, PhD.
Supervisor: RNDr. Martin Veis, PhD.
Consultants:
Type: Doctoral

Abstract: Cílem práce je systematické studium optických, magnetických a magnetooptických vlastností nových magnetických materiálů a jejich funkčních nanostruktur se zaměřením na pochopení základních fyzikálních principů zodpovědných za zvýšení magnetooptické odezvy a spinové orientace. Optické vlastnosti budou zkoumány spektroskopickou elipsometrií. Magnetické a magnetooptické vlastnosti budou studovány magnetooptickou spektroskopií, magnetometrií a mikroskopií. Tyto měřící techniky jsou k dispozici na Fyzikálním ústavu UK. Získané experimentální výsledky optické a magnetooptické spektroskopie budou konfrontovány s pokročilými teoretickými výpočty založenými na maticovém formalismu pro šíření světla v anizotropních materiálech. To povede k získání spektrální závislosti tenzoru permitivity nových materiálů jenž je korelována s elektronovou strukturou. Magnetometrická měření společně s magnetooptickou mikroskopií poslouží ke sledování změny směru magnetizace a spinové akumulace s prostorovým rozlišením. To pomůže detailně pozorovat a popsat fyzikální mechanismy které jsou důležité pro kontrolu orientace spinu. Navíc tyto experimenty umožní testování funkčnosti nových spintronických zařízení. Získané výsledky budou též porovnávány s výsledky strukturní analýzy provedené v rentgenových laboratořích katedry fyziky kondenzovaných látek.

Keywords: Ferrimagnetic garnet, Magneto-optical spectroscopy, Pulsed laser deposition, Thin films, Metallo-organic decomposition

Download: Optical and magneto-optical studies of ferrimagnetic garnets for photonic and spintronic applications