Univerzita Karlova > Matematicko-fyzikální fakulta > Fyzikální ústav UK

Oddělení optoelektroniky a magnetooptiky

http://semiconductors.mff.cuni.cz

Oddělení Optoelektroniky a magnetooptiky se podílí na výuce na MFF UK v bakalářských oborech Obecná fyzika a Aplikovaná fyzika, v magisterském oboru Optika a optoelektronika a v oboru doktorského studia Kvantová optika a optoelektronika formou přednášek, seminářů a laboratorních cvičení. Vychovává bakaláře, magistry i PhD studenty v oboru polovodičů a polovodičové optoelektroniky.

Vědecká práce v oddělení je zaměřena na výzkum elektrických, optických a detekčních vlastností polovodičů CdTe a (CdZn)Te a přípravu nechlazených spektrálně citlivých detektorů rentgenového a gama záření. Zároveň v laboratořích oddělení probíbá růst těchto krystalů. Další důležitou oblastí výzkumu je studium optických vlastností některých speciálních kvazi-dvojrozměrných kvantových struktur, jako jsou vázané dvojité kvantové jámy, supermřížky a rezonanční tunelovací diody. V poslední době je pozornost věnována také velmi populárnímu grafenu a pro fyziku pevných látek znovu objevenému objemovému grafitu. Oddělení má rozsáhlé experimentální zázemí pro výzkum základních vlastností polovodičů, které je dále doplňováno značnou mezinárodní spoluprací. Disponuje vysocecitlivými aparaturami na měření fotoluminiscence, optické absorbce, fotovodivosti i Pockelsova jevu s použitím He-Ne nebo laditelného Ti-safírového laseru.

Pracovníci oddělení i studenti jsou zapojeni do projektů vývoje detektoru pro radiační monitoring a včasnou radiační výstrahu.